woensdag 22 januari 2014

The Illuminati: The Iranian Alien Conspiracy

2 opmerkingen:

 1. *,-Brekend: De pedocratische pedo trekpoppen cleptocratuur:

  "4. De politicus heeft met de moraal niets te maken. De heerscher die door de moraal beheerscht wordt, is geen goed staatsman en daarom niet zeker van zijn troon. Wie heerschen wil moet zijn toevlucht, zoowel tot list als tot bedrog nemen Grooté nationale deugden, zooals eerlijkheid en rechtschapenheid ziin ondeugden in de politiek, want zij halen den heerscher met meer zekerheid van zijn troon, dan de machtigste vijand. Zulke deugden mogen de eigenschappen der koninkrijken der Gojim ziin maar wij mogen ons door hen niet laten leiden. ' Ons recht ligt in het geweld. Het woord recht is niets dan een gedachte en door niets bewezen. Het woord zegt niets meer dan: Geef mij wat ik noodig heb om een bewijs te hebben, dat
  ik sterker ben dan gij. Waar begint het recht en waar houdt het op? In een staat waar slecht geregeerd wordt, waar onpersoonlijkheid van de wetten bestaat en heerschers zijn, die hun persoonlijkheid in den vloed van rechten verloren hebben, wat ieder liberalisme met zich mede brengt, vind ik een nieuw'recht — met het recht van kracht aan te vallen en alle bestaande krachten van orde en overeenkomst in den wind te verstrooien alle oude inrichtingen te herstellen en de overmachtige heer van hen te worden, die aan ons de rechten hunner macht verloren hebben, omdat zij met hun liberalisme deze vrijwillig neerlegden. In de tegenwoordige onzekere positie yan alle soorten macht zal toch onze macht onoverwinnelijker zijn, want zij zal tot op
  het oogenblik onzichtbaar blijven, daar zij zoo aan kracht gewonnen heeft, dat geen list haar langer ondergraven kan. Om uit den onspoed dezer tijden te geraken, moeten wij het ideaal van een onvernietigbare regeering opstellen, welke de regelmatige loop der machinerie van het nationale leven herstellen zal, welke door het liberalisme vernietigd was. Het doel heiligt de middelen. Laat ons daarom bij onze plannen onze aandacht niet te veel vestigen op hetgeen goed en moreel is, doch op hetgeen dat noodzakelijk en nuttig is."
  BRON

  BeantwoordenVerwijderen